Det bedste fundament for uddannelse

På Viborg Katedralskole arbejder vi målrettet på at forberede eleverne til at kunne gennemføre en videregående uddannelse. Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau både i de enkelte fag og i det faglige samspil. Solid faglig indsigt, beherskelse af forskellige arbejdsformer og erhvervelse af generelle studiekompetencer er afgørende for udviklingen fra elev til studerende.

Viborg Katedralskole er en skole, hvor vi arbejder bevidst for en fortsat udvikling af kvaliteten af undervisningen, og hvor vi fremmer elevernes lyst og evne til at deltage i demokratiske beslutninger omkring skolens dagligdag.

a. Vision 2020
Viborg Katedralskole - det bedste fundament for uddannelse

b. Strategi 2020
Visionens virkeliggørelse skal sikres ad disse veje:
Viborg Katedralskole
·         blandt landets bedste målt på faglighed, engagement og trivsel
·         markant højt fagligt niveau i undervisningen
·         exceptionelt studiemiljø for engagerede elever
·         højt elevengagement  i undervisning og andre aktiviteter
·         exceptionelt arbejdsmiljø for engagerede medarbejdere
·         internationalt og lokalt perspektiv og niveau

c. Indsatsområder (strategiske målsætninger) 2012-16

Faglighed                                                                                                                                       Lærernes faglige og didaktiske kompetencer skal være på et højt niveau. Forudsætningen for høj faglighed og gode udviklingsmuligheder er, at skolens  og lærernes fulde kapacitet bruges og udvikles.

Særligt 2 forhold fokuseres i forhold til fagligheden
·         Ny skriftlighed: Fokus på udvikling af elevernes skrivekompetencer bl.a. ved  øget fokus på skriveprocessen
·         Toning af studieretninger: Studieretningssamarbejdet i teamet og i klassen skal understøttes af toningsplaner

Engagement
Skabes ved at udvikle et inddragende miljø for både elever og personale. Der skal være vide muligheder for indflydelse på egen hverdag, for udvikling og for at eksperimentere med nyt.

Trivsel
Trivsel opnås også ved at skabe gode rammer for hverdagen - både psykiske og fysiske.
Det skal være tydeligt for nuværende og potentielle elever og deres forældre, at trivsel er i højsædet.
Skolen skaber trivsel ved at være relevant i forhold til unges behov og krav til en spændende og udfordrende tilværelse. 

Åbenhed og imødekommenhed
Vi vil være en åben og imødekommende skole, der stiller sig til rådighed og inviterer til indsigt i skolens liv: undervisning, arrangementer, mv.
Eleverne er  de bedste ambassadører i forhold til nye elever, og det skal være nemt at møde gymnasieeleverne og få indsigt i deres hverdag - ved brobygning, ved lektiehjælp, ved særlige arrangementer, ved elektroniske medier mv. Skolen skal skabe optimale betingelser for at "ambassadørerne" kan møde kommende elever.
Åbenhed i en stadig mere globaliseret tid handler for alle fag også om internationalt perspektiv med mulighed for læring og indsigt i andre kulturer.

Økonomisk styrke
Det er afgørende, at der er et stabilt højt antal elever, således at skolen derved generer et overskud, der kan investeres i bedre faciliteter, nye udviklingsmuligheder, efteruddannelse mv. Der skal sikres en konstant stor søgning til skolen.

d.  Handleplan
Hvert år udarbejder ledelsen i samarbejde med de ansatte handleplaner med helt konkrete projekter til realisering af de strategiske målsætninger.
Vision, strategi og de strategiske målsætninger besluttes i bestyrelsen, hvorimod det enkelte års handleplan besluttes af ledelsen. Handleplanen forelægges bestyrelsen til orientering. Skolens nuværende handleplaner finder du her.