Eksamen, årsprøver og terminsprøver

1.1 Typer af prøver og prøveterminer

Terminsprøver: Fra d. 9/3 - d. 17/3 afholdes der skriftlige terminsprøver i de fag, man kan komme til skriftlig eksamen i til sommer. Reglerne for terminsprøverne er de samme som ved eksamen (se nedenfor). Deltagelse i terminsprøver er obligatorisk.

AT-eksamen: Synopsis afleveres d. 31/3. Eksamen afholdes i sommerterminen. Nærmere info. følger.

Sommereksamen og årsprøver:  afvikles i perioden 17/5-21/6.

D. 9/5 offentliggøres alle skriftlige eksamener samt mundtlige eksamener, der ligger før d. 23/5. Offentliggørelsen sker på Lectio.

D. 16/5 offentliggøres hele eksamensplanen. Offentliggørelsen sker på Lectio.

 

1.2 Antallet af prøver                  

I løbet af uddannelsen skal du have haft i alt 8 eksamener plus studieretningsprojektet. Derudover skal elever med mere end 4 A-fag have en ekstra eksamen for hvert ekstra A-fag.

Ministeriet bestemmer hvilke fag der udtrækkes. AT-eksamen er obligatorisk, og der skal være en mundtlig eller skriftlig eksamen i et A-niveau fag (undtagen historie). Mindst tre prøver skal være skriftlige og mindst tre skal være mundtlige i løbet af dine 3 år på gymnasiet.


1.3 Særligt for de tre årgange

1g-årgangen:

 • Sidste undervisningsdag er d.9/6. Der afholdes gruppe-evaluering i AT3 en dag i perioden d. 29/5 - 9/6.
 • I eksamensperioden fra d. 12/6 - d. 21/6 afholdes normalt 1 mundtlig prøve (enten en eksamen eller en årsprøve).

2g-årgangen:

 • Sidste undervisningsdag er d. 2/6.
 • Efter 2g skal der være afviklet mindst 2 af de 8 eksamener.
 • Skriftlige prøver ligger i perioden d. 17/5 - d. 31/5.
 • I løbet af eksamensperioden afholdes den mundtlige årsprøve i AT. AT-årsprøven er en individuel prøve, der holdes med afsæt i den tidligere afleverede AT6-synopsis.
 • Der afholdes terminsprøver i matematik B og engelsk B i slutningen af uge 10 (2c matematikB afholdes i uge 11).
 • Der afholdes skriftlig årsprøve i dansk samt i engelsk A eller matematik A (for klassikerne afholdes der årsprøve i græsk A).
 • Der afholdes yderligere en mundtlig årsprøve for elever, der kun har én eksamen udtrukket i 2g

3g-årgangen:

 • Sidste skoledag er d. 16/5.
 • Sidste eksamen ligger i perioden d. 19/6 – d. 21/6. 
 • Skriftlige prøver ligger i perioden d. 17/5 – d. 31/5.
 • AT-eksamen kan ligge fra d. 17/5 - d.21/6 

Øvrige mundtlige prøver ligger i perioden d. 1/6 – d. 21/6

2.1 Skriftlige prøver

Ved skriftlige prøver skal du være helt klar i lokalet og sidde på din plads senest 20 minutter før prøvens start. De fleste skriftlige prøver foregår i hallen, men nogle afholdes i pavillonerne. Lokalerne er normalt åbne fra 8.00-16.00.

Ved indgangen til lokalet kan du se en oversigt over, hvor dit hold skal sidde. Du finder derefter dit navn på et af bordene i lokalet. Her findes også de øvrige oplysninger, du skal skrive på hvert ark, du afleverer til bedømmelse (sidehoved). Det gælder dato, klasse, eksamensnummer (dit lectionr.), fag og evt. holdbetegnelse. Siderne skal være fortløbende nummereret.

Nogle prøver afholdes via Netprøver.dk, hvor opgaven skal afleveres digitalt. For at logge ind på Netprøver.dk skal du enten bruge dit Unilogin eller NemID. Ved nogle prøver skal opgaven afleveres udskrevet. Ved de prøver, hvor du skal aflevere prøven udskrevet skal du på et blankt omslag udfylde alle informationer og skrive under på, at opgaven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp. Afleveres prøven via Netprøver.dk skal du sætte flueben ved en erklæring om, at opgaven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp for at kunne aflevere opgaven.

Håndskrevne sider (herunder bilag) skal være på skolens officielle eksamens-papir eller på bilagspapir, der følger med opgaveformuleringen, hvis de skal afleveres. Dvs. du må IKKE aflevere noget på dit eget medbragte papir. Alle håndskrevne sider skal underskrives og forsynes med oplysningerne nævnt ovenfor.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Opgaven vil kort efter prøvens start også være tilgængelig som PDF-fil.

Hvis du har brug for at forlade din plads (fx toiletbesøg, udprintning), skal du række hånden op og vente på en af vagterne. Det er ikke muligt at komme ud at ryge under prøven.

 

Aflevering af opgaver via Netprøver.dk

HUSK at kontrollere, at det er den korrekte fil du afleverer. Besvarelsen SKAL afleveres som en PDF-fil, der kan derudover vedlægges bilag i diverse formater. Ønsker du, at aflevere en tegning/skitse lavet i hånden skal den scannes ind. Når du har uploadet de filer du ønsker at aflevere skal du sætte flueben ved en erklæring om, at opgaven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp og endelig skal du trykke ”aflever”.

Aflevering på print

Du udvælger arkene til aflevering og noterer antal indlagte ark på om­slaget. Omslaget tæller ikke med (skriv ark nr. 0 på det). Det kan desuden ved årsprøver kræves, at besvarelserne afleveres gennem Urkund/på lectio.

Det er dig der er ansvarlig for, at der ligger en udskrift/en uploadet fil på Netprøver.dk, når prøvetiden udløber. Der gives ikke omprøve ved tab af data på grund af manglende back-up eller sikkerhedskopiering. En besvarelse, der er i gang med at blive printet ud, når det meddeles, at prøven er slut, vil være rettidigt afleveret. Men står du fx i kø til udprintning, er det for sent.

Det anbefales, at du bruger al tiden til en prøve. Bliver du færdig før tid, brug da fx tiden på at læse din besvarelse igennem for sproglige fejl o.lign. Print ud og læs igennem på papir – her fanger man ofte fejl, man ikke ser på skærmen.

Det er tilladt at gå før tid (op til ½ time før prøven slutter), hvis du får tilladelse fra en vagt. Går du før tid, skal du være opmærksom på, at du ikke må tage noget med ud af prøvelokalet og først kan hente dine ting, når alle prøver i lokalet er afsluttet, og alle har afleveret. Er der prøver, der først er færdig senere end den prøve du selv er til, bliver du først lukket ind, når disse prøver er afsluttet. 

Når prøven er slut, indsamler vagterne besvarelserne. Du skal blive siddende på din plads og være stille. Først når vagterne har kontrolleret, at alle har afleveret, kan lokalet forlades.

 

Brug af PC ved skriftlige prøver

Du skal opstille din PC og evt. printer i god tid inden eksamen og selv kontrollere, at alt fungerer. Det anbefales, at du medbringer din egen printer, hvis det er muligt. Skolen stiller et antal printere til rådighed, men i nogle fag tager udprintning ofte tid og skaber kø.

Du skal selv medbringe et USB-stik, der som ekstra sikkerhed bruges til at gemme på. Hvis du ikke selv medbringer printer, skal USB-stikket også bruges til udprintning på en af skolens maskiner.

For at sikre dig, at du kan aflevere den besvarede opgave på papir, bør du gemme skiftevis på USB og harddisk hvert kvarter under nye filnavne hver gang. Det er også særdeles anbefalelsesværdigt, at du printer delbesvarelser ud, og at du en halv time før prøvens af­slutning printer ud. Herved er du sikker på, at du har en besvarelse, der kan afleveres, evt. med manuelle rettelser.

Ved teknisk uheld under prøven skal du fortsætte med at skrive i hånden. Start med det samme, spild ikke tiden. Når skaden sker, er det vigtigt, at du har gemt både på USB og på harddisk kort forinden. IT-vejlederen kan forsøge at hjælpe, men der er ikke garanti for, at det lykkes. Der kan desuden være kø til hjælpen.

Skolen påtager sig ikke erstatningspligt, hverken for skader, fx som følge af transport eller ved tyveri. Lokalerne holdes aflåst, når der ikke er prøve. Check din/jeres forsikring.

Hvis der før eller under en prøve opstår strømsvigt, nedbrud eller andre problemer, som ikke kan afhjælpes umiddelbart, fortsættes/afvikles prøven uden anvendelse af IT. Medbring derfor altid skriveredskaber.

 

2.2 Mundtlige prøver

Ved mundtlige prøver skal du møde uden for eksaminationslokalet senest 15 minutter før prøven starter ifølge din eksamensplan. Kontroller planen i lectio nøje. Det er dit ansvar, at du kommer til tiden. Der kan komme ændringer i rækkefølgelisten til de mundtlige eksamener. Dette kan ske uden varsel op til 48 timer inden prøven. Du har derfor pligt til løbende at orientere dig i Lectio. Fastlæggelse af eksaminationsrækkefølgen kan kun fraviges i helt specielle tilfælde, og kun efter aftale med rektor eller vicerektor. Kommer du for sent til forberedelse/eksamination kan du fortabe retten til at gå til eksamen.

Ved prøver med 24 timers forberedelse skal du møde ved kontoret senest 15 minutter før du skal trække.

En prøve er begyndt, når spørgsmålet er trukket. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

Ved mundtlige prøver med gruppeforberedelse og individuel prøve må gruppens medlemmer ikke tale sammen, når den første i gruppen har været til prøve. Overtrædelse af denne regel medfører sanktioner og eventuelt annullering af de involveredes prøver.

Af hensyn til eksaminanderne skal der være ro ved lokalerne i hele eksamens-perioden. Det er kun, når du venter på at få en karakter eller venter på at skulle ind til forberedelse, at du må opholde dig ved undervisningslokalerne. Ellers kan du opholde dig i kantinen. Ved studentereksamen må familien vente på dig uden for lokalet, men der skal være fuldstændig ro. Al festivitas skal foregå i kantine/kentaurhave.

Du har selv ansvaret for at medbringe de hjælpemidler, som ifølge de officielle regler må bruges til de skriftlige og mundtlige prøver. Spørg din faglærer inden eksamen, hvis du er i tvivl. Bemærk, at man ikke må låne hjælpemidler/USB af hinanden under en prøve.  

Internettet: Til eksamen med hjælpemidler vil det være muligt at bruge visse netbaserede hjælpemidler anvendt i undervisning på lige fod med andre tilladte hjælpemidler. Dette gælder udelukkende:  

·         Det er ikke tilladt at tilgå andre netværk end skolens under en prøve/eksamen.

 • I-bøger eller netbaserede grundbøger anvendt i undervisningen (spørg din faglærer). Du skal selv huske eventuelt kodeord.
 • Dine egne netbaserede notater og elektroniske opgaver samt dokumenter fra undervisningen. Under eksamen må du dog ikke gå på nettet efter materiale fra delte mapper (herunder lectio og fronter) eller fra sociale medier. Alt materiale herfra skal derfor downloades/udprintes inden eksamen, hvis du ønsker at bruge det.

Ud over almindelige ordbøger i bogform og tilladte downloadede ordbøger (spørg din faglærer), er der mulighed for at anvende enkelte online ordbøger. En opdateret oversigt kommer på lectio (den såkaldte faginstruks), og du bør desuden spørge din faglærer. Du skal selv huske dine koder.

Det anbefales, at du downloader så meget som muligt inden eksamen. Det kan ikke garanteres, at nettet virker, og du er til enhver tid selv ansvarlig for dine hjælpemidler.

Det skal understreges, at brug af og opslag på internettet af enhver anden art end ovenævnte vil blive betragtet som snyd. Vagterne er instruerede i at over-våge skærme, ip-adresser logges, og der vil løbende blive foretaget stikprøver på, hvem der besøger hvilke websteder under eksamen. 

Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer en, skal du slukke den, det er ikke nok at sætte den på lydsløs, og aflevere den til vagterne (ved skriftlig eksamen) eller eksaminator (ved mundtlig eksamen). Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning.

Hovedtelefoner er ikke tilladt til skriftlig eksamen (undtagen ved musikeksamen, ved eksamen med netadgang og ved særlig tilladelse).

Ipads må anvendes som man ville anvende en PC. Dvs. til adgang til notater og tilladte hjælpemidler.  Notifikationer o.lign. og evt. mobilt netværk skal være slået fra.

Hvis du kommer for sent eller udebliver, har du ikke krav på at aflægge prøven. Rektor kan i helt særlige tilfælde give dispensation, hvis du er forsinket. Så kommer du for sent, skal du straks henvende dig på kontoret. Udeblivelse fra termins- eller årsprøver betyder, at du nægtes adgang til eksamen og evt. oprykning.

4.1 Sygdom

Bliver du syg, eller kan du af andre uforsætlige grunde ikke møde til en eksamen eller års-/terminsprøve, skal du straks ringe til skolen (86620655). Sygeeksamen foregår i august, og indstilling hertil kræver, at du har en lægeerklæring, og at du tilmelder dig senest den første mandag i sommerferien.

Hvis du trods sygdom har påbegyndt en prøve (fået opgaven/spørgsmålet udleveret) har du ikke adgang til sygeeksamen. Ved pludselig sygdom under en prøve skal eksaminator eller et tilsyn straks underrettes. Rektor kan, evt. efter samråd med en læge, træffe afgørelse om, hvorvidt prøven skal afbrydes og adgang til sygeeksamen bevilges. Ved gennemført eksamination er der ingen mulighed for at søge om tilladelse til at gå til sygeeksamen.

Elever, der skal til eksamen på særlige vilkår, kommer til eksamen i samtlige afsluttende fag eller i udvalgte fag på det pågældende klassetrin (undtaget idræt C). Man kan fx blive indstillet til eksamen på særlige vilkår, hvis man har for stort fysisk og/eller skriftligt fravær. Kommer man på særlige vilkår, bortfalder årskaraktererne (undtagen i idræt C). 

Overtrædelse af eksamensreglerne, forstyrrende adfærd, snyd eller forsøg på snyd resulterer i bortvisning fra prøven. Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Man kan i nogle tilfælde få lov til herefter at aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes typisk i den efterfølgende eksamenstermin maj-juni. Overtrædelser af reglerne ved prøver i 1g og 2g kan yderligere have konsekvenser for, om man får lov til at fortsætte på skolen. Skolens studie- og ordensregler gælder selvfølgelig også under eksamen.

Snyd er at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytte ikke-tilladte hjælpemidler (herunder mobiltelefoner). Det er desuden snyd at skrive af efter andre eller efter tidligere bedømte opgaver uden at henvise til dem. Reglerne om bortvisning gælder selvfølgelig også, selvom snyderiet først opdages efter prøven. 

Vil du klage over en prøve, skal der indgives en individuel klage til rektor. Er du under 18 år, skal klagen indgives af din værge. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og den skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen. Klagen kan omhandle eksaminationsgrundlaget, prøve-forløbet eller bedømmelsen. Rektor afgør, om klagen skal fremmes eller afvises. Du skal være opmærksom på, at en eventuel ombedømmelse også kan resultere i en lavere karakter, end du først opnåede.  Læs evt. yderligere om klageprocedurer i kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen – se link nedenfor.

De skriftlige eksamenskarakterer vil så vidt muligt være klar i Lectio i slutningen af uge 24. Bemærk, at du under ’Karakterer’ på Lectio kan se alle karakterer, efterhånden som de kommer ind i systemet.

På eksamensbeviset optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, du har gennemført. Det betyder, at hvis du har en karakter fra et fag på C-niveau fra 1g, og du har opgraderet faget til B-niveau, så bortfalder C-niveau karakteren.

Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet

 • Fag på A-niveau og SRP: vægt 2.
 • Fag på B-niveau og AT: vægt 1,5.
 • Fag på C-niveau: vægt 1.

Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. Hvis et fag både har en skriftlig og en mundtlig årskarakter deles vægten ligeligt imellem dem.

Har man 5 A-niveaufag ganges gennemsnittet med faktor 1,03

Har man 6 A-niveaufag ganges gennemsnittet med faktor 1,06

Foreløbigt eksamensresultat – er karaktergennemsnittet, før der er taget højde for et eventuelt ekstra A-niveau. Eksamensresultat – er det endelige karaktergennemsnit.

Her finder du fagenes læreplaner og vejledninger:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner

Spørg evt. din faglærer om, hvilken læreplan der gælder på dit hold.

Her findes eksamensbekendtgørelsen med bl.a. regler for klagemuligheder: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722

Se her eksempler på eksamensbevis:
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/eksamensbeviser-ved-de-gymnasiale-uddannelser

(dvs. opgaven afleveres digitalt)

Dansk A
Fransk begyndersprog A
Fysik A
Græsk A
Italiensk A
Latin A
Russisk A
Samfundsfag A
Spansk A
Tysk fortsættersprog A